*
*

Zhang Ziyi and Lu Yue accept awards in Beijing